پاریزی، مهدی و بابایی زکلیکی، محمدعلی و سبحان اللهی، محمدعلی). تهران:موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو
صالحی صدقیانی، جمشید و ابراهیمی، جمشید (1381). تحلیل آماری پیشرفته. تهران: نشر هوای تازه
کریتنر، رابرت و کینیکی، آنجلو. (1384). مدیریت رفتار سازمانی. (ترجمه: فرهنگی، علی اکبر و صفرزاده، حسین). تهران: موسسه انتشارات و پخش کتاب پویش
کونتز، هرولد. (1370). اصول‌ مدیریت‌. تهران: مرکز آموزش‌ مدیریت‌ دولتی
مقیمی‌، محمد. (1385). سازمان و مدیریت؛ رویکردی پژوهشی. تهران: نشر ترمه
مورهد، جی. و گریفین، آر. (1374). رفتار سازمانی. (ترجمه: الوانی، سید مهدی و معمارزاده، غلامرضا). تهران: انتشارات مروارید. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1989)
نادری، عزت‌الله و سیف نراقی، مریم(1381). روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی. تهران: انتشارات بدر
امیری، جهانبخش. (1379). سنجش کارایی نظام تشویق کارکنان در صنعت خودروسازی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
باستان، مصطفی. (1384). عوامل ضروری در تدوین استراتژی سامانه پاداش. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
جهانمیری، محمد حسام. (1380). بررسی روشهای موجود پاداش دهی به مدیران صنعتی و مقایسه آنها با روش EVA (ارزش افزوده اقتصادی) به منظور انتخاب بهترین روش جهت افزایش ثروت سهام داران با تکنیک AHP. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
جهانی، جهانگیر. (1378). بررسی موانع ارتباطی بین مدیران و زیردستان و تأثیر آن بر اثربخشی سازمانی در ادارات تابعه اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران (از دیدگاه مدیران و زیردستان). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی
حسینی، سید محمد حسین. (1375). استراتژی پاداش و تاثیر آن بر انگیزش و عملکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران.
سیرانی، محمد. (1383). الگوی پرداخت پاداش مدیران عامل با سود حسابداری و ارزش افزوده بازار(MVA). پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران.
قربانی، محمد رضا. (1378). بررسی وضعیت نظام پاداش در دانشگاه امام حسین(ع). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام حسین(ع).
Hrebiniak, Lawrence G. (2006). MAKING STRATEGY WORK; Leading Effective Execution and Chang. Pennsylvania:Wharton School Publishing
Armstrong, Michael & Brown, Duncan & Reilly, Peter . (2010). Evidence-Based Reward Management: Creating Measurable Business Impact from Your Pay and Reward Practices. London: Koganpage
Paul M. Healy & Sok- Hyon Kanq. (1987). The Effect of Accounting Procedure change on CEO’S Cash Salary and Bones Compensation. Jouranal of Accounting & Economics No. 9

پرسشنامه الف
باسمه تعالی
پاسخ دهنده محترم؛
با سلام و احترام، این پرسشنامه به منظور انجام تحقیقی دانشگاهی در خصوص”ارزیابی شیوه های پرداخت پاداش” در شرکت پارس خودرو تهیه شده است. این تحقیق به طور ‌قطع بدون یاری و همفکری جنابعالی به نتیجه قابل استفاده نخواهد رسید. در این پرسشنامه، در نظر است با استفاده از الگوهای علمی وضعیت مدیریت پاداش در شرکت پارس خودرو بررسی و نقاط قوت و ضعف آن ارزیابی و پیشهاداتی برای بهبود پرداخت پاداش ارائه شود.
با تقدیم احترام و تشکر فراوان
الف- مشخصات فردی:

سطح تحصیلات: زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری
عنوان شغلی: کارگر سرکارگر تکنسین کارمند مهندس مدیر معاون سایر ………………………….
سابقه خدمت: کمتر از 5 سال 10-5 سال 18-10سال 25-18 سال بالاتر از 25سال
سن: کمتر از 20 سال 20-30 سال 30-40 سال 40-50 50-60 بیش از 60 سال
وضعیت استخدامی: رسمی / ثابت پیمانی قراردادی روز مزد سایر ………………………..
واحد خدمت:
جنسیت: مرد زن

ب- سؤالات: خواهشمند است ارزیابی خود را از وضع کنونی پرداخت پاداش در شرکت با تعیین یکی از 5 حالت زیر برای هر پرسش مشخص نمایید .
سوالات مشترک
شماره
سوالات
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

میزان اطلاع شما از نحوه تعیین و توزیع پاداش در شرکت چقدر است؟

تا چه حد از نظرات کارکنان در تهیه و تنظیم سیستم مدیریت پاداش استفاده می شود؟

در توزیع پاداش تا چه حد در بین واحدها (با توجه به حجم کار و عملکرد) عدالت رعایت می شود؟

تا چه حد در توزیع پاداش بجای تمرکز بر عناوین و سمت ها، به عملکرد کارکنان توجه می شود؟

پاداشی که به کارکنان پرداخت می شود تا چه حد موجب تقویت روحیه همکاری و کمک میان آنها شده است؟

پاداش های پرداختی شرکت را تا چه حد در جذب نیروهای جدید آن موثر می دانید؟

مقایسه پاداش پرداختی به کارکنان از سوی آنها با شرکت های مشابه تا چه حد باعث اندیشیدن آنها به خروج از شرکت می شود؟

در صورت تغییر شرایط و نیازهای کارکنان، پاداشها تا چه مقدار با توجه به این شرایط قابل تغییر و انعطاف است؟

توزیع پاداش در سطح واحدها و کارکنان تا چه میزان به صورت سلیقهای است؟

پاداشها تا چه اندازه موجب افزایش بهره وری کارکنان شده است؟

پاداشی که به شما پرداخت می شود چقدر با نیازهای شما هماهنگ است؟

سوالات
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

پاداشهای پرداختی به کارکنان تا چه حدی با آیین نامه های شرکت درباره پاداش مطابقت دارد؟

تخصیص پاداش در بین واحدهای شرکت تا چه اندازه تابع چانه زنی و ارتباطات است؟

تا چه حد پرداخت پاداش به موقع و پس از کسب عملکرد مناسب (بلافاصله) صورت می گیرد؟

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه درباره شهادت شهود، نظام حقوقی، اجرای عدالت

در شرایط یکسان کاری تا چه میزان به کارکنان با عملکرد مشابه پاداش یکسان داده می شود؟

تا چه اندازه پاداش در بین واحدها به صورت عادلانه توزیع می شود؟

پاداشهای پرداختی به کارکنان تا چه حد براساس سیستمی ثابت و غیر قابل تغییر محاسبه می شود؟

تا چه حد امکان انتخاب پاداش توسط کارکنان وجود دارد؟

تا چه حد نوع پاداش با نوع کار واحد مربوطه تطابق و هماهنگی دارد؟

پاداشهای پرداختی به کارکنان چه میزان در افزایش اثربخشی آنها موثر است؟

ضوابط شرکت در زمینه نحوه توزیع پاداش را تا چه حد شفاف و قابل فهم می دانید؟

به نظر شما کارکنان تا چه میزان این ضوابط را مهم دانسته و برای رعایت آنها تلاش می کنند؟

پاداش پرداختی تا چه میزان سبب افزایش انگیزه کار در کارکنان می شود؟

پاداش پرداختی چه اندازه در افزایش تعهد شما به شرکت اثر دارد؟

تا چه میزان مقایسه نحوه پاداش دهی در شرکت با شرکتهای مشابه باعث تقویت انگیزه شما برای ادامه کار در آن شده است؟

سوالات اخنصاصی:
شماره
سوالات
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

هزینه های صرف شده برای پرداخت پاداش تا چه اندازه موجب بهبود عملکرد شرکت شده است؟

تا چه اندازه کاهش پاداش ، سبب تصحیح عملکرد و رفع کاستی کارکنان می شود؟

رفتارها و ارزشهای مورد توجه شرکت تا چه اندازه بوسیله شیوه کنونی پرداخت پاداش تقویت شده است؟

تا چه حد نحوه پرداخت پاداشها در شرکت با استراتژی اصلی شرکت هم جهت است؟

حجم پاداش تا چه حد با سود آوری شرکت متناسب است؟

پاداشهایی که شرکت پرداخت می کند تا چه اندازه موجب افزایش مهارتهای مورد نیاز شرکت در بین کارکنان شده است؟

تا چه حد پاداش به عنوان ابزار مناسبی برای اجرای وظایف مدیریتی و اداره واحدها مورد استفاده قرار می گیرد؟

در این شرکت تا چه حد پاداش همانند حقوق یک حق غیر قابل تغییر تلقی میگردد؟

تا چه حد میزان پاداش تعیین شده با شاخص عملکردی و برنامه کاری از قبل مشخص شده برای هر فرد و میزان تحقق آن مطابقت دارد؟

تا چه حد حجم پاداش پرداختی با افزایش بهره وری در شرکت ارتباط مشخصی دارد؟

* چنانچه توضیحات تکمیلی در خصوص هریک از سؤالات دارید (به همراه پیشنهادات) لطفاً درج نمایید.

پرسشنامه ب

باسمه تعالی
پاسخ دهنده محترم؛
با سلام و احترام، این پرسشنامه به منظور انجام تحقیقی دانشگاهی در خصوص”ارزیابی شیوه های پرداخت پاداش” در شرکت پارس خودرو تهیه شده است. این تحقیق به طور ‌قطع بدون یاری و همفکری جنابعالی به نتیجه قابل استفاده نخواهد رسید. در این پرسشنامه، در نظر است با استفاده از الگوهای علمی، وضعیت مدیریت پاداش در شرکت پارس خودرو بررسی و نقاط قوت و ضعف آن ارزیابی و پیشهاداتی برای بهبود پرداخت پاداش ارائه شود.
با تقدیم احترام و تشکر فراوان

الف- مشخصات فردی:

سطح تحصیلات: زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری
عنوان شغلی: کارگر سرکارگر تکنسین کارمند مهندس مدیر معاون سایر ………………………….
سابقه خدمت: کمتر از 5 سال 10-5 سال 18-10سال 25-18 سال بالاتر از 25سال
سن: کمتر از 20 سال 20-30 سال 30-40 سال 40-50 50-60 بیش از 60 سال
وضعیت استخدامی: رسمی / ثابت پیمانی قراردادی روز مزد سایر ………………………..
واحد خدمت:
جنسیت: مرد زن

ب- سؤالات: خواهشمند است ارزیابی خود را از وضع کنونی پرداخت پاداش در شرکت با تعیین یکی از 5 حالت زیر برای هر پرسش مشخص نمایید .
شماره
سوالات
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

میزان اطلاع شما از نحوه تعیین و توزیع پاداش در شرکت چقدر است؟

تا چه حد از نظرات کارکنان در تهیه و تنظیم سیستم مدیریت پاداش استفاده می شود؟

در توزیع پاداش تا چه حد در بین واحدها (با توجه به حجم کار و عملکرد) عدالت رعایت می شود؟

تا چه حد در توزیع پاداش بجای تمرکز بر عناوین و سمت ها، به عملکرد کارکنان توجه می شود؟

پاداشی که به کارکنان پرداخت می شود تا چه حد موجب تقویت روحیه همکاری و کمک میان آنها شده است؟

پاداش های پرداختی شرکت را تا چه حد در جذب نیروهای جدید آن موثر می دانید؟

مقایسه پاداش پرداختی به کارکنان از سوی آنها با شرکت های مشابه تا چه حد باعث اندیشیدن آنها به خروج از شرکت می شود؟

در صورت تغییر شرایط و نیازهای کارکنان، پاداشها تا چه مقدار با توجه به این شرایط قابل تغییر و انعطاف است؟

توزیع پاداش در سطح واحدها و کارکنان تا چه میزان به صورت سلیقهای است؟

سوالات
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

پاداشها تا چه اندازه موجب افزایش بهره وری کارکنان شده است؟

پاداشی که به شما پرداخت می شود چقدر با نیازهای شما هماهنگ است؟

پاداشهای پرداختی به کارکنان تا چه حدی با آیین نامه های شرکت درباره پاداش مطابقت

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید