که مقدار F بدست آمده بیشتر از باشد.

شکل3-3-ناحیه رد و قبول آزمون تحلیل واریانس
نکته: درجه آزادی جدول بالا مربوط به حالتی است که حجم نمونه ها برابر نباشند.که البته بطور کلی در پژوهش حاضر، حجم نمونه هایی که این آزمون برای آنها بکار رفته برابر نیست.
3-13-4- آزمون فریدمن 43
یکی از آزمون‌های معروف ناپارامتری، آزمون فریدمن می باشد. می توان از این آزمون برای رتبه‌بندی گروه های مرتبط استفاده کرد. مراحل استفاده از این آزمون به صورت زیر می باشد:
اگر K را تعداد آزمودنی‌ها، n را تعداد نمونه و Rj را مجموع رتبه در هر آزمون بدانیم آماره آزمون عبارت است از :

اکنون به دو شیوه می توان به ارزیابی به دست آمده پرداخت :
استفاده از جدول احتمال قطعی فریدمن
استفاده از توزیع آماری
در روش اول که معمولا برای نمونه‌های کوچک انتخاب می شود، با استفاده از جدولی که به همین منظور تهیه شده است به ارزیابی پرداخته می شود. در روش دوم از توزیع آماری استفاده می شود. در این روش مقدار بحرانی را می توان از جدول با در نظر گرفتن سطح و درجه آزادی 1 df=k- به دست آورد. (صدقیانی و ابراهیمی،1381؛179)
3-13-5-آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (k-s)
این آزمون روش ناپارامتری ساده ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیعهای آماری منتخب است. در آزمون کولموگروف- اسمیرنوف فرض صفری را که آزمون خواهیم کرد، آن است که توزیع مشاهدات، توزیع مشخصی (با پارامتر معینی) است که با حدس و یا قرائن مختلف فکر کرده ایم توزیع مشاهدات با آن توزیع مشخص، همخوانی دارد. (آذر و مؤمنی،1379؛274-275)
3-14- خلاصه فصل سوم
در این فصل ابتدا روش تحقیق، روشهای جمع‌آوری اطلاعات و مقیاس اندازه‌گیری شرح داده شده است و به دنبال آن به فرضیات و متغیرهای تحقیق اشاره شده است.
همچنین جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه، ابزار اندازه‌گیری تحقیق (در این قسمت اطلاعاتی در مورد پرسشنامه تحقیق مورد نظر داده شده است) و نحوه بررسی روایی و پایایی پرسشنامه به تفصیل بیان گردیده است و نحوه توزیع سوالات پرسشنامه با توجه به ابعاد و شاخصه‌های مدل مفهومی تحقیق که در فصل دوم آورده شده است، در جدولی نشان داده شده است. در آخر نیز روشهای آماری بکار رفته در تحقیق تبیین گردیده است.

4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل به عنوان فرآیندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیقی است. به طور کلی، تجزیه و تحلیل عبارت از روشی است که از طریق آن کل فرآیند پژوهشی، از انتخاب مسأله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود (دلاور، 1388؛244-243).
تجربه نشان می دهد، تحلیل داده ها مهمترین موانع و اشتباهات اجرای موفقیت آمیز پروژه های تحقیقاتی، با ماهیت آکادمیک یا کاربردی و تجاری را مشخص می کند. یک محقق ممکن است از مهارتهای برنامه ریزی موردی یا نمونه ای خوبی برخوردار باشد، درک کاملی نسبت به اصول نظری حمایت کننده از حوزه تحقیقاتی آنها داشته باشد، مهارتهای بین فردی بسیار مناسبی برای تدوین برنامه تحقیق از طریق برقراری ارتباط با استاد راهنما (ناظر) و سازمان متقاضی داشته باشد و اطلاعاتی غنی و قابل استفاده از نمونه جمعیت سازمانی مورد نظر به دست آورد. همه این مباحث برای یک تحقیق خوب از اهمیت کلیدی برخوردارند. اما اگر محقق نتواند داده های خود را به طور اثربخش تجزیه و تحلیل کند، تمام اصول اساسی به کار گرفته شده برای این کار با مشکل مواجه می شوند.
بدون درک چگونگی تجزیه و تحلیل داده ها ، محقق قادر به تفسیر داده ها یا ارائه نتایج یا توصیه هایی از آنها نخواهد بود. وی قادر به دستیابی به اثربخشی مورد نظر طرح تحقیق خود نخواهد بود و از ارائه مفاهیم و مطالبی مناسب و معنی دار به متقاضیان یا استاد راهنمای خود نیز ناتوان خواهد بود. در واقع به این دلایل است که تحلیل داده ها رکن اصلی فرایند تحقیق را شکل می دهد.(بروئرتون و میلوارد،1385،230-229 )
4-2- بررسی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
4-2-1- جنسیت
براساس جدول4-1، از کل پاسخ دهندگان 1درصد زن و بقیه مرد بوده اند که در گروه کارکنان 5/0درصد از پاسخ دهندگان را زنان و 5/99درصد را مردان تشکیل می دهند. همچنین 6 درصد گروه مدیران پاسخ دهنده از زنان و 94 درصد از مردان می باشند.
جدول4-1- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت
جنسیت
پاسخ دهندگان
مجموع

کارکنان
مدیران

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
زن
1
5/0
2
6
3
1
مرد
195
5/99
32
94
227
99
کل
196
100
34
100
230
100

نمودار 4-1-جنسیت پاسخ دهندگان

4-2-2- سن
براساس جدول4-2، از مجموع پاسخ دهندگان، 53 درصد در رده سنی 21 تا 30 سال با بیشترین فراوانی، 39درصد بین 31 تا 40 سال، 6 درصد بین 41 تا 50 سال، 2 درصد بین 51 تا60 سال سن دارند.
در گروه کارکنان پاسخ دهنده، 61 درصد در رده سنی 21 تا 30 سال با بیشترین فراوانی، 33درصد بین 31 تا 40 سال، 5 درصد بین 41 تا 50 سال، 1 درصد بین 51 تا60 سال سن دارند. اما در گروه مدیران، 76 درصد از پاسخ دهندگان در رده سنی 31 تا 40 سال با بیشترین فراوانی، 8 درصد بین 21 تا 30 سال، 8 درصد بین 41 تا 50 سال و 8 درصد بین 51 تا 60 سال سن دارند.
جدول 4-2- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن
سن
پاسخ دهندگان
مجموع

کارکنان
مدیران

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
کمتر از 20سال


از 21 تا 30 سال
120
61
3
8
123
53
از 31 تا 40سال
64
33
25
76
89
39
از 41 تا 50سال
10
5
3
8
13
6
از 51 تا 60 سال
2
1
3
8
5
2
بالای 60 سال


کل
196
100
34
100
230
100

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رایگان با موضوع نرخ رشد، استان گیلان، دریای خزر

نمودار 4-2- نمودار سن پاسخ دهندگان
4-2-3- تحصیلات
بر اساس جدول4-3، از مجموع پاسخ دهندگان 60 درصد دارای مدرک دیپلم با بیشترین فراوانی، 8 درصد نیز زیر دیپلم، 14 درصد فوق دیپلم، 14 درصد دارای مدرک لیسانس، 3 درصد فوق لیسانس و 1 درصد دکتری هستند. در گروه کارکنان پاسخ دهنده 70 درصد دارای مدرک دیپلم با بیشترین فراوانی، 15 درصد فوق دیپلم، 6 درصد دارای مدرک لیسانس و 9 درصد نیز زیر دیپلم هستند. همچنین در گروه مدیران 59 درصد از پاسخ دهندگان دارای مدرک لیسانس، 25 درصد فوق لیسانس، 8 درصد دکتری و 8 درصد نیز دارای مدرک فوق دیپلم هستند.
جدول4-3- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات
تحصیلات
پاسخ دهندگان
مجموع

کارکنان
مدیران

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
زیر دیپلم
18
9


18
8
دیپلم
137
70


137
60
فوق دیپلم
29
15
3
8
32
14
لیسانس
12
6
20
59
32
14
فوق لیسانس


8
25
8
3
دکتری


3
8
3
1
کل
196
100
34
100
230
100

نمودار 4-3- نمودار دایره ای تحصیلات پاسخ دهندگان

نمودار 4-4- نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان
4-2-4- سابقه کار
بر اساس جدول4-4، 40 درصد از کل پاسخ دهندگان دارای سابقه کار 6 تا 10 سال با بیشترین فراوانی، 36 درصد کمتر از 5 سال، 18درصد 11 تا 18 سال و6 درصد 19 تا 25 سال هستند.
40 درصد از کارکنان پاسخ دهنده دارای سابقه کار 6 تا 10 سال با بیشترین فراوانی، 39 درصد کمتر از 5 سال، 15درصد 11 تا 18 سال و6 درصد 19 تا 25 سال هستند. در گروه مدیران 41 درصد از پاسخ دهندگان 6 تا 10 سال سابقه کار با بیشترین فراوانی، 32 درصد 11 تا 18 سال، 21 درصد کمتر از 5 سال و 3 درصد با کمترین فراوانی برای سوابق خدمتی 19 تا 25 سال و بالای 25 سال هستند.
جدول4-4- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه کار
سابقه کار
پاسخ دهندگان
مجموع

کارکنان
مدیران

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
کمتر از 5 سال
76
39
7
21
83
36
از 6 تا 10 سال
78
40
14
41
92
40
از 11 تا 18سال
30
15
11
32
41
18
از 19 تا 25سال
12
6
1
3
13
5/5
بالای 25سال


1
3
1
5/0
کل
196
100
34
100
230
100

نمودار4-5- سابقه کار پاسخ دهندگان
4-2-5- نوع استخدام
بر اساس جدول4-5، بیشترین فراوانی در گروه کارکنان پاسخ دهنده مربوط به کارکنان قرارداد مستقیم با 89 درصد سپس کارکنان پیمانکاری با 7 درصد و کارکنان رسمی نیز با 4 درصد دارای کمترین فراوانی هستند. درگروه مدیران، فراوانی مدیران قراردادی 79 درصد و مدیران رسمی21 درصد است. در مجموع 87 درصد پاسخ دهندگان قرارداد مستقیم ، 7 درصد رسمی(ثابت) و 6 درصد پیمانکاری هستند.
جدول 4-5- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب نوع استخدام
نوع استخدام
پاسخ دهندگان
مجموع

کارکنان
مدیران

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
رسمی (ثابت)
8
4
7
21
15
7
قرارداد مستقیم
174
89
27
79
201
87
پیمانکاری
14
7


14
6
روزمزد-ساعتی


کل
196
100
34
100
230
100

نمودار 4-6-نوع استخدام پاسخ دهندگان
4-2-6-شغل
بر اساس جدول 4-6، 66 درصد از مجموع پاسخ دهندگان دارای شغل کارگر، با بیشترین فراوانی، 6 درصد سرکارگر، 4درصد تکنسین و 7 درصد کارمند، 3 درصد کارشناس، 10 درصد رئیس و 4 درصد مدیر ارشد هستند.
جدول 4-6- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب شغل
شغل
پاسخ دهندگان
مجموع

کارکنان
مدیران

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
کارگر
150
77


150
66
سرکارگر
13
7


13
6
تکنسین
10
5


10
4
کارمند
15
8


15
7
کارشناس
8
4


8
3
رئیس


24
71
24
10
مدیر ارشد


10
29
10
4
جمع
196
100
34
100
230
100

نمودار4-7- نمودار دایره ای توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب شغل

نمودار4-8- نمودار میله ای توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب شغل

4-3- بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها
4-3-1-آزمون نرمال بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (k-s)
برای آنکه بدانیم داده های ما در این تحقیق از توزیع خاصی پیروی می کند یا خیر، از آزمون تک نمونه ای کولموگروف – اسمیرنف (k-s) استفاده می کنیم. این آزمون با مقایسه تابع تجمعی احتمال مشاهدات و تابع تجمعی احتمال توزیع مفروض ، فرض پیروی مشاهدات از توزیع احتمالی خاص را آزمون می نماید. (صادقی و پورکریمی، 1388؛258)
با توجه به نتیجه آزمون و مقدار بدست آمده برای 690/0= sigکه از ? بزرگتر است، فرض پیروی داده های بدست آمده از توزیع نرمال رد نمی شود. بنابراین با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها، از آزمونهای پارامتریک برای آزمون فرضیات تحقیق استفاده خواهیم کرد.
جدول 4-7-نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (k-s)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

مجموع نمرات کسب شده
N
230
Normal Parametersa,,b
Mean
2.9489

Std. Deviation
.47743
Most Extreme Differences
Absolute
.073

Positive
.042

Negative
-.073
Kolmogorov-Smirnov Z
.713
Asymp. Sig. (2-tailed)
.690
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
4-3-2-آزمون فرضیه اصلی با استفاده از آزمون t
فرضیه اصلی: “روش جاری پاداش‌دهی درشرکت پارس خودرو اثربخش (مؤثر) است.”
هرگاه یک نمونه از داده های یک متغیر پیوسته موجود باشد و بخواهیم قضاوت کنیم که آیا میانگین واقعی این متغیر در جامعه آماری برابر عددی خاص هست یا نه، از این روش استفاده می شود. (صادقی و پورکریمی، 1388؛182) برای بررسی این فرضیه به مقایسه برابری میانگین پاسخ ها بین مدیران و کارکنان

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید