.
باید واحدهایی اجرایی برای ترمیم و بازسازی مبلمان مستهلک و تخریب شده ایجاد شوند .
1-3-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن :
جریان زندگی در شهر منحصر به سکونت ، کار و تفریح در خانه ، محل کار و مراکز تفریحی نیست و شهروندان بخش عمده ای از وقت خود را در حرکت در فضاهای شهری صرف می کنند که یکی از مشخصه های فضای شهری مناسب و مطلوب برخورداری از مبلمان شهری مناسب و متناسب با نوع آن فضا می باشد. بنابراین ضروری است که ما همانند منزل شخصی که با شورو وعلاقه نسبت به چیدمان وطراحی آن اقدام می کنیم در فضاهای شهری نیز به عنوان خانه دوم ، می بایست مبلمان و تجهیزات شهری با طراحی مناسب ، فضا رابه آرامش ، امنیت و احساس لذت سمعی و بصری را برای شهروندان به همراه آوریم .

1-4-اهمیت طراحی صنعتی در مبلمان شهری:
کیفیت فضا نه امری تصادفی بلکه نتیجه اقداماتی آگاهانه است.وظیفه طراحان جسمیت دادن به ارزش ها،امکانات ومحدودیت های جامعه وقلمرو عمومی،به مشابه نقطه اشتراک زندگی کلیه شهروندان است.طراحی صنعتی حرفه ای است که به طور مستقیم وتخصصی با مبلمان شهری گره خورده است.نقش طراح در مبلمان شهری نقشی کلیدی است.او میتواند علاوه بر آفرینش یک محیط یا محصول زیبا وکارکردی که از کارکرد های اولیه ی هر محصولی می باشد؛محیطی انسانی نیز خلق کند واحساس احترام وتملک را در افراد برانگیزد.به گونه ای دیگرطراح،تجهیزات عمومی را باید بگونه ای طراحی کند که به راحتی دیده شود وشبیه شئ دیگری نباشد،توهم و مشکل در استفاده ایجاد نکند وحس تعلق و مسولیت را بیافریند،یک طراح همواره در هر محصولی از جمله مبلمان شهری علاوه بر اعلام کارکرد ها وکیفیات اولیه ورفع نیازهای اولیه کاربران باید به نیاز های ثانویه ی آنان توجه داشته واین فاکتورها را به صورت ارزش های افزوده ی کیفی در محصول طراحی شده ی خود اعمال کند.
1-5-اهداف تحقیق :
• بررسی مطالعات رفتاری و روانشناسی بین کاربر و محصول و کشف راه های تعامل این دو.
• ارزیابی تغیرات موثر در بهینه سازی و اثر بخش کردن محصول.
• طراحی رابط های ساده وقابل درک.
• لذت بخش کردن روند استفاده از محصول.
• طراحی مبلمان شهری باکارکرد فرهنگی ،با رویکرد طراحی احساس گرا ، با در نظر گرفتن ارائه خدمات مناسب و کارا .

1-8- روش تحقیق:
در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که به صورت مقطعی انجام گردید،و تعداد بالغ بر 80 نمونه مبلمان شهری ولندسکیپ که در فاز اول به روش احتمالی سیستماتیک وفاز دوم به روش غیر احتمالی سهمیه ای بدست آمد و مورد آنالیز قرار گرفت و روش ،پرسشگری و مصاحبه بوده است که با دوربین conon g 15 انجام پذیرفت .
روش تحقیق :توصیفی تحلیلی
متد: کتابخانه ای ومیدانی
جامعه و حجم نمونه تعداد 80 نمونه مبلمان شهری و لندسکیپ

1) مشاهده
دیدن در آن فضا ونبود هیچ گونه تجهیزاتی در آن مکان
2) تجربه
قدم زدن در آن مکان ،وخسته شدن،ورفع خستگی ،قرار گذاشتن در آن مکان
3) استدلال قیاسی (از کل به جزء رسیدن)
ماهیت کار مورد بررسی قرار گرفت ودر سدد برآمدن برای طراحی محیطی ومبلمان شهری و برای آن فضا
4) استدلال استقرایی )از جزء به کل رسیدن)
5) روش علمی (پژوهش انجام یافته از نوع «کاربردی » است )
روش علمی یک روش منظم است و دارای مراحلی به شرح زیر است :
1) احساس مشکل یا مسئله
2) تعیین و تعریف مشکل
3) تدوین فرضیه
4) بحث درباره نتایج و راه حل های پیشنهادی
5) آزمودن فرضیه

1-6-سوالات یا فرضیه های تحقیق :
صدور رفتار توسط عوامل مختلف شکل گرفته و کنترل می شود و هیجانات انسان ناشی از همین عوامل مشهود و پنهان هستند.بنابراین با ایجاد تغیراتی که منجر به هیجانات مثبت شوند می توان محصولی موفق خلق نمود.برای دستیابی به این فاکتورهای سازنده باید از در یچه مطالعه رفتار وروان انسان وارد عمل شد.
سوال پژوهشی:
چه رابطه ای بین مبلمان با شاخص های فرهنگی و بر انگیختن احساسات مخاطب و جود دارد؟
1-7- چهار چوب نظری تحقیق:
کالا به عنوان بسته ای از عوامل محرک، می تواند به راحتی رفتارهای انسان راتحت کنترل قرار دهد وبرلایه های مختلف تجارت فردی اثر گذارباشد. بنابراین برای اینکه محصولی موفق به بازار عرضه شود، علاوه بر فاکتور های تولیدی باید به جنبه انسانی ، رفتارها وروان او نیز توجه نمود تا با تمهیداتی ساده به سهولت باعث ترغیب استفاده از محصول شد.

1-9- قلمرو مکانی و تحقیق :
رودخانه زرجوب از خیابان شریعتی تا پل تختی ، این قسمت از رودخانه در شمال خیابان شریعتی ودر شرق خیابان تختی کلانشهر رشت واقع شده است. این خیابان شامل خیابان اصلی جوان، فلکه زرجوب که به خیابان شریعتی معروف است ، تا فلکه صیقلان می باشدقرار دارد.رودخانه زرجوب از بدو تولد شهر رشت به وجود آمده که از سال 1389 به علت ازدیاد ماشین وترافیک سنگین به خیابان تبدل شده است ساخت و سازهای بیشماری در مدت کوتاه داشته.
محدوده مورد مطالعه در پژوهش حاضر خیابان اصلی زرجوب شریعتی(پل تختی) تافلکه صیقلان می باشد که در عکس زیر به رنگ قرمز مشخص شده است.

تصویر1-1 : عکس هوایی جدید رشت– ماخذ: اینترنت(موتور جستجوگر گوگل- گوگل ایرتس)

1-10-روش و ابزار گردآوری اطلاعات :
اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش ، ترکیبی از اطلاعات اولیه و ثانویه می باشد .اطلاعات یا داده های اولیه از طریق عملیات میدانی و برآورد پرسشنامه ای جمع آوری شده است و داده های ثانویه از طریق آمارهای اداری ، نقشه ها و عکس های ماهواره ای یا منابعی که توسط موسسات جمع آوری شده است ، به دست آمده است .به طور کلی اطلاعات در این پژوهش از طریق 4 روش استفاده ازاسناد و مدارک ( کتابخانه ای ) ، مشاهده عینی ، تکنیک پرسشنامه ای (حضوری ) و مصاحبه جمع آوری شده است . در واقع در این پژوهش از ترکیبی از این فنون استفاده شده است تا امکان بهره مندی از همه مزایای آن ها وجود داشته باشد و در خاتمه از ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش می توان به ، دوربین عکاسی ، کامپیوتر ، پرسشنامه ، ضبط صوت و … اشاره کرد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه درباره(0.، Errorvar.، --------

1-11-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات:
تجزیه وتحلیل اطلاعات بر مبنای فاکتورهایSETجهت دستیابی به شکاف فرصت محصول یا POGصورت گرفته است.

فصل دوم

مکاتب روانشناسی و رویکرد های طراحی صنعتی

2-1- مکاتب روانشناسی :
وقتی از مکاتب روانشناسی صحبت می شود،منظور الگو های فکری خاصی است که رفتار آدمی را با مفهوم و برداشت خاصی در نظر می گیرند.(گنجی ،1392،9) در این فصل به مکاتب مهم روانشناسی اشاره شده و توضیحی مختصر در رابطه با هر کدام ارائه شده است.در این میان رفتار گرایی از اهمیت خاصی برخوردار است،زیرا در جهت رسیدن به مقصود نهایی می تواند موثر واقع شود.بدین معنی که قابلیت استخراج داده های ملموس وعینی برای خلق محصول آرمانی ومورد علاقه کاربر که در عین رفع نیازهای آگاه و نا خود آگاه،پروسه لذت بخش مصرف را برای او فراهم آورد.رویکرد مربوط در طراحی صنعتی نیز طراحی کاربر محور است.

2-1-1-ساخت گرایی :
این مکتب ،که ویلهلم وونت آلمانی آن را پایه ریزی کرد است،سعی میکند شعوریا آگاهی را با تجزیه آن به عناصر بسیار ساده فرد تحقیق می کند تا روان او را بشناسد.ارزش مکتب ساخت گرایی در این است که از فلسفه جدا شد،سعی کرد آگاهی را وارد آزمایشگاه کند،عناصر مختلف آن را مورد مطالعه قرار دهد،آن را اندازه بگیرد و بدین وسیله روانشناسی علمی را پایه ریزی کند.در این مکتب برای شناسایی عناصر تشکیل دهنده آگاهی، از روش درون نگری استفاده می شد.

2-1-2-کنش گرایی:
ادوار تیچنر، یکی از شاگردان وونت، به آمریکا مهاجرت می کند و مکتب ساخت گرایی را با خود به همراه می برد.کارهای تیچز ویلیام جیمز را تحت تاثیر قرار می دهد.ویلیام جیمز به آلمان می رود و در حلقه شاگردان وونت قرار می گیرد.او،پس از بازگشت به آمریکا،مکتب کنش گرایی را پی می ریزد.این مکتب سعی می کند عملکردهای هوشیاری را مورد مطالعه قرار دهد نه عناصر تشکیل دهنده آن را.به نظر جیمز ،روان شناسی علم طبیعی است و باید به طور علمی مورد مطالعه قرار گیرد.از دیگر رهبران این مکتب،می توان جان دیویی را نام برد.به نظر او،باید به ذهن به عنوان یک ابزار نگاه کرد.مکتب کنش گرایی،فعالیت های خود را بر تجربه آگاه، سازگاری وعملکرد روان در سازگاری فرد با محیط خود تمر کز می کند.1

2-1-3-زیست گرایی:
این مکتب رفتاررا با مظالعه اندام ها،سلول های عصبی و توارث تبیین می کند.در واقع، زیست شناسان ،پزشکان و روان پزشکان و روان پزشکان معتدند که رفتار،اساس عضوی دارد و می تواند دردستگاه عصبی مرکزی یا در برخی نورون ها به وجود آید. رفتار قابل پیش بینی است و می تواند موضوع یک تشخیص نسبتاً درست باشد.این الگوی فکری احتمالاً خیلی قدمت دارد و در عین حال تازه ومفید است.سه مکتب آخری یعنی شناخت گرایی ،اجتماعی و زیست گرایی به مکاتب پویا یا دینامیک شهرت دارند.

2-1-4-روان کاوی:
هر چند افراد دیگری در بوجود آمدن مکتب روان کاوی نقش داشته اند،فروید پدر این مکتب به حساب می آید.فروید و سایر هم مکتب های او تلاش کرده اند تا رشد انسان را بر اساس رویداد هایی که در دوران کودکی برای او اتفاق افتاده است تحلیل کنند.طبق این مکتب ،انسان به طور تصادفی و ارادی عمل نمی کند.بنابراین،هر رفتاری که از انسان سر میزند جبری است.فروید ،برای دسترسی به نا آگاه انسان،ابتدا روش هیپنوتیسم را پیش می گیرد،بعد به تداعی آزاد و تعبیر خواب روی می آورد.در این روش ،درمانگر،به بیمار کمک میکند تا به اعماق ذهن خود پی ببرد و علت رفتار های خود را بداند.2

2-1-5- انسان گرایی:
این مکتب ،بر خلاف روان کاوی،قبول ندارد که رفتار انسانبه طور جبری ،بدون اراده او و از طریق نیروهای نا هشیار،یعنی امیال و آرزو ها سرکوب شده دوران کودکی،هدایت می شود.بر اساس این مکتب،انسان می تواند بر سرنوشت خود اثر بگذارد یا حتی آن را کنترل کند.چون انسان آزاد است،پس می تواند زندگی ،خوشبختی و بدبختی خود را به طور آزاد وبا اراده خود تعیین کند.طبق دیدگاه انسان گرایی،عمده ترین عاملی که فرد را به حرکت وا می دارد نگرشی است که او به خود ودنیای اطراف خود دارد.انسان گرایان هر نوع جبر گرایی در محیط های بیمارستانی،کارگری و کارمندی وارد شده و در روابط انسانی و بازده اثر عمیقی گذاشته است.پیشوران این مکتب ،کارل راجرز و آبراهام مازلو هستند.

2-1-6-شناخت گرایی:
این مکتب انسان را به صورت ماشین یا موجودی که به طور جبری تحت استیلای رویداد های درونی یا بیرونی است،در نظر نمی گیرد.ژان پیاژه این شیوه را برای مطالعه رشد شناخت انسان ارائه کرده است.شناخت گرایی که در سال های 1970 به وجود آمده، انسان را یک تحلیل گر شناخت در نظر می گیرد.رفتارگرایی نیز به مطالعه فرایند های شناختی و یادگیری شناختی علاقه مند است،بدین صورت که توانایی تحلیل وتفکر فرد در محیط را مورد بررسی قرار می دهد،اما فرق عمده شناخت گرایی با رفتار گرایی این است که شناخت گرایی روی فرایند های شناختی انگشت می گذارد و آنها را زیر بنای رفتار می داند،در صورتی که رفتار گرایی روی اثر محرک های محیط در رفتار تاکید دارد.
بنابراین، می توان گفت که رفتار هر فرد به برداشت او از محیط وحتی از خود وابسته است. امروزه مکتب شناخت گرایی یکی از مکتب های مهم روان شناسی به شمار می آید.این مکتب ،مطالعه فرایندهای شناختی ،مثل زبان،یادگیری ،حافظه، حل مساله در انسان ، وهمچنین کاربرد این فرایند ها در کامپیوتر را در بر می گیرد.

2-1-7-اجتماع و فرهنگ گرایی:
برخی جنبه های الگو های فکری اجتما

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید