اختیاری……………………………………………………….. 33
2-2-12-1 . تضاد منافع بین سهامداران ومدیریت…………………………………………………………………………….. 34
2-2-12-2 . اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده……………………………………………………………….. 34
2-2-12-3. منحصر شدن اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران……………………………………………………………………34
2-2-12-4. تضییع شدن حقوق سهامداران…………………………………………………………………………………………..35
2-3 . مبانی نظری متغیر وابسته؛ مسئولیت اجتماعی……………………………………………………………………. 36
2-3-1 . مقدمه……………………………………………………………. ……………………………………………………………. 36
2-3-2 . تعریف مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………… 37
2-3-3 . ابعاد مسئولیت اجتماعی. …………………………………………………………………………………………………… 40
2-3-4 . ایجاد ارزش از طریق مسئولیت اجتماعی. …………………………………………………………………………… 41
2-3-5 . تحلیل علمی برنامه های دارای دغدغه ی اجتماعی شرکت ها…………………………………………….. 45
2-3-6. . برخی مفاهیم کلیدی مسؤولیت اجتماعی شرکت ها……………………………………………………………. 46
2-3-7 . مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ایران و موانع موجود ………………………………………………………. 47
2-3-8 . رابطه توسعه ی منابع انسانی در سازمان و مسئولیت پذیری اجتماعی……………………………………….. 52
2-3-9 . انواع مسئولیت پذیری سازمانها…………………………………………………………………………………………………54
2-4 . پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 54
2-4-1 . مروری بر پژوهش های انجام شده در ایران…………………………………………………………………………… 54
2-4-2. سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در خارج………………………………………………………………………….56
فصل سوم : روش شناسی و روش انجام تحقیق 61
3-1 . مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
3-2 . طرح تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… 62
3-3 . سوالات تحقیق…………………………………………. ……………………………………………………………………… 62
3-4 . فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 62
3-5 . متغیرها……………………… ….. …………………………………………. ……………………………………………………. 63
3-5-1 . متغیر مستقل ………………………………………………………………………………………………………………… 63
3-5-1-1.تمرکز مالکیت……………………………………………………………………………………………………………………….63
3-5-1-2.نوع مالکیت…………………………………………………………………………………………………………………………..64
3-5-1-3. نسبت موظف هیات مدیره غیر موظف…………………………………………………………………………………….64
3-5-1-4. نسبت تغییرات هیات مدیره…………………………………………………………………………………………………….64
3-5-1-5. نقش دو گانه هیات مدیره………………………………………………………………………………………………………64
3-5-2 . متغیرهای وابسته…. ……………………………………………………………………………………………………… 64
3-5-2-1. مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها …………………………………………………………………………………………64
3-5-3 . متغیرهای کنترلی ……………………………………………………………………………………………………………………65
3-5-3-1. نسبت اهرمی ………………………………………………………………………………………………………………………65
3-5-3-2. تعداد سنوات تداوم فعالیت شرکتها …………………………………………………………………………………………65
3-5-3-3. میزان تحصیلات دانشگاهی کارکنان………………………………………………………………………………………65
3-5-3-4. نسبت بازده دارائیها……………………………………………………………………………………………………………….65
3-5-3-5. نوع اظهار نظر حسابرس مستقل…………………………………………………………………………………………….66
3-6 . جامعه آماری ،چگونگی نمونه گیری ونمونه ها………………………………………………………………………….. 66
3-7 . قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… 67
3-8 . مراحل آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………….. 68
3-8-1 . برازش مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………………………. 68
3-8-2 . طرح آزمون آماری فرضیه ها…………………………………………………………………………………………….. 68
3-9 . خلاصه فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………. 70
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 71
4-1 . مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 71
4-2 . آزمون های پیش شرط مناسب بودن مدل رگرسیون………………………………………………………………… 72
4-2-1. آماره‏های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………. 73
4-3 . بررسی همبستگی بین متغیرها………………………………………………………………………………………………………74
4-4 . آزمون معنادار بودن رگرسیون………………………………………………………………………………………………… 76
4-5 .آزمون معنار بودن ضرایب ……………………………………………………………………………………………………………78
فصل پنجم : نتایج تحقیق و پیشنهادات 100
5-1 . مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 101
5-2 . بیان نتایج………………………… …………………………………………………………………………………………….. 101
5-2-1 . نتایج آزمون فرضیه اصلی ……………………………………………………………………………………………… .. 101
5-2-2 . نتایج آزمون فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………………………. 102
5-2-3 . نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………………… 103
5-2-4 . نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………………………………. 105
5-2-5 . نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم ………………………………………………………………………………….. 106
5-2-6 . نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم……………………………………………………………………………………. 106
5-3 . نتیجه گیری کلی….. ……………………………………………………………………………………………………. 107
5-4 . پیشنهادها…………………. ……………………………………………………………………………………………….. 108
5-4-1. پیشنهادهای برخواسته از تحقیق …………………………………………………………………………………………108
5-4-2 . پیشنهاد آتی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 108
5-5 . محدودیت های تحقیق ……………… .. ………………………………………………………………………….. 109

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه درباره نظام قضایی، جریان دادرسی، توانایی ها

منابع و ماخذ 110
چکیده انگلیسی 114

فهرس

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید