ید قرار گرفت. در ادامه با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری فرضیات اصلی تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و روابط متغیرها آزمون گردید.

5-1- مقدمه
هدف هر پژوهش دستیابی به نتایجی است که از طریق آن بتوان به اهداف مشخصی دست یافت. علاوه بر این باید توجه نمود که این نتایج میتوانند شالودهای را برای سایر پژوهشها و پژوهشگران فراهم نمایند. این پژوهش همچون پژوهشهای دیگر به دنبال دستیابی به اهداف و نتایج مشخصی است. باید توجه نمود آنچه از اهمیت بسیاری برخوردار است تعبیر و تفسیر نتایج پژوهش است. هر پژوهشگری میتواند با ارائه پیشنهاد‌هایی ارزنده، شاخصی برای سایر پژوهش‌ها و محققین فراهم نماید. از این رو محقق میبایست بر مبنای نتایج تجزیه و تحلیل داده هایی که جمع آوری نموده، به تعبیر و تفسیر و ارائه پیشنهاد‌هایی کاربردی مبادرت ورزد. در واقع یکی از قسمت های مهم پژوهش که می‌تواند راهی برای تبدیل نظریات به عمل برای موفقیت در آینده باشد نتیجه گیری‌های صحیح و پیشنهادات مربوط و مناسب است. ارائه نتایجی که بر اساس تحلیل‌های صحیح باشد می‌تواند به بهبود شرایط در زمینه‌ی مورد بررسی منجر شود.
در این پژوهش به بررسی رابطه بین نهادینه سازی اصول اخلاقی، کیفیت زندگی کاری و پیامدهای شغلی کارکنان پرداختیم. مطالب این فصل به نتایج و یافتههای پژوهش، محدودیتهای پژوهش و ارائه پیشنهاد‌هایی برای پژوهشهای آتی اختصاص یافته است. در این فصل نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها خلاصه‌شده و با تحلیل آن‌ها سعی می‌شود تا به سؤالاتی که در فصل اول از سوی محقق مطرح شده بود پاسخ داده شود. بنابراین در ابتدا پس از بیان نتایج حاصل از بررسی هر یک از فرضیات پژوهش، نتایج به دست آمده با سایر پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه مقایسه شده و بر این اساس پیشنهاد‌هایی کاربردی و مطالعاتی از سوی محقق ارائه می‌شود.

5-2- خلاصه پژوهش
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سازی اصول اخلاقی، کیفیت زندگی کاری و پیامدهای شغلی کارکنان است. در فصل اول کلیات پژوهش شامل تعریف مسئله پژوهش و ضرورت و اهمیت آن بررسی شد. مسئله اصلی، اهداف و فرضیهها بیان شد و بعد از آن مدل مفهومی ارائه گردید. همچنین کلیات روش انجام پژوهش و توضیحاتی درباره جامعه آماری، قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی موضوع پژوهش عنوان شد. جامعه آماری در این پژوهش، کلیه کارکنان شرکت نفت استان گیلان می باشد که تعداد آن‌ها 380 نفر است. از طریق نمونهگیری غیر احتمالی در دسترس، نمونه مورد نظر به تعداد 197 نفر انتخاب شد. از طریق نمونه اولیه، روایی و پایایی پرسشنامه تعیین شد. جهت جمعآوری دادهها، پرسشنامهای مشتمل بر 27 سؤال تهیه شد که تعداد 5 سؤال مربوط به متغیر نهادینه سازی اصول اخلاقی، 6 سؤال مربوط به متغیر کیفیت زندگی کاری و 16 سؤال هم مربوط به متغیر پیامدهای شغلی کارکنان(7 سوال رضایت، 5 سوال تعهد سازمانی، 4 سوال روحیه کار تیمی) است. فصل دوم بررسی ادبیات موضوع است که مبانی نظری پژوهش عنوان گردید و در نهایت با خلاصهای از پژوهشهای صورت گرفته در داخل و خارج از کشور این فصل به پایان رسید. در فصل سوم روش پژوهش شامل جامعه آماری، تعیین حجم نمونه، ابزار جمعآوری دادهها بیان گردید و در نهایت توضیحی درباره روشهای آماری مورد استفاده داده شد. پس از جمعآوری دادهها به تجزیه و تحلیل دادهها با کمک نرمافزارهای SPSS و Lisrel پرداخته شد. این پژوهش حول 3 فرضیه اصلی طرح ریزی شد که با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی، مدل مورد نظر تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و از طریق معادلات ساختاری و تحلیل مسیر و به کمک آماره تی فرضیات آزمون شدند.

5-3- نتایج آمار توصیفی
در این بخش نتایج بررسی متغیرهای جمعیت شناختی نمونه تحقیق، ارائه می شود:
جنسیت: بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها مشخص شد که، 72. 1 % (142 نفر) از نمونه آماری این تحقیق را مردان و 27. 9% (55 نفر) مابقی را زنان تشکیل می دهند.
سن: نتایج جداول فراوانی نشان داد که بیشترین فراوانی سنی کارکنان، برای سن بیشتر از 35 سال با 66 درصد (130 نفر) و پس از آن برای سن 25 تا 35 سال با 26. 4 درصد (52 نفر) و در نهایت سن زیر 25 سال با 7. 6 درصد (15 نفر) می باشد.
سابقه کاری: بیشترین درصد را کارکنان با سابقهی بالای 10 سال با 71. 5 درصد(141 نفر) تشکیل می‎دهند. پس از این گروه کارکنان با سابقهی کاری بین 5 تا 10 سال با 17. 3 درصد(34 نفر) قرار دارند و در نهایت پاسخ دهندگان با سابقه کاری زیر 5 سال با 11. 2 درصد(22 نفر) قرار دارند.
تحصیلات: بیشترین درصد را کارکنان با تحصیلات لیسانس با 64. 5 درصد(127 نفر) تشکیل می دهند. پس از این گروه کارکنان با سطح تحصیلات فوق لیسانس به بالا با 18. 8 درصد(37 نفر) قرار دارند و در نهایت پاسخ دهندگان با سطح تحصیلات کمتر از لیسانس با 16. 7 درصد(33 نفر) قرار دارند.

5-4- نتایج تحلیل عاملی تاییدی
تحلیل مدلهای اندازه گیری متغیر نهادینه سازی اصول اخلاقی و کیفیت زندگی کاری نشان داد که کلیه معادلات اندازه گیری معنادار بوده، بارهای عاملی قوی و سوالات به درستی انتخاب شده اند. تنها سوال 1 مربوط به متغیر نهادینه سازی اصول اخلاقی و سوال 6 مربوط به متغیر کیفیت زندگی کاری دارای بار عاملی زیر 0. 5 می باشد. تحلیل مدلهای اندازه گیری متغیر پیامدهای شغلی کارکنان نیز نشان داد که کلیه معادلات معنادار بوده، بارهای عاملی قوی (به جز سوال 17 که بار عاملی زیر 0. 5 دارد) و سوالات مناسب می باشند. به صورت کلی تمام بارهای عاملی، در سطح اطمینان 99 درصد معنادار شده اند.
روایی همگرای پرسشنامه تحقیق(مدل اندازه گیری)، با استفاده از شاخص AVE مورد بررسی قرار گرفت که براساس نتایج حاصله بالاترین روایی را در بین متغیرها به ترتیب روحیه کار تیمی، تعهد سازمانی، کیفیت زندگی کاری، رضایت و نهادینه سازی اصول اخلاقی داشته اند. یعنی متغیر مکنون روحیه کار تیمی نسبت به سایر متغیرهای مدل، به صورت مناسبتری می تواند واریانس سوالات مربوط به خود را توضیح دهد یا به بیانی دیگر سوالات متغیر روحیه کار تیمی به صورت مناسبتری این متغیر را اندازه گیری می کنند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، Firm Performance

5-5- نتایج آزمون فرضیات
فرضیه اصلی اول: در ارتباط با فرضیه اصلی اول که در آن به بررسی رابطه نهادینه سازی اصول اخلاقی و کیفیت زندگی کاری پرداخته ‌شده، نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشاندهنده تأیید این فرضیه است. ضریب مسیر این رابطه (59/0) و آماره تی برابر با 54/4 می باشد که در سطح خطای 01/0 آماره مورد نظر معنادار است. این نتایج وجود رابطه مستقیم بین این دو متغیر را نشان می دهد و در نتیجه فرضیه پژوهشی اول مورد تأیید قرار میگیرد. نتیجه به دست آمده از آزمون فرضیه اصلی اول این پژوهش، با نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته توسط مارتا و همکاران(2013) و کونمی و همکاران(2010) سازگار می باشد. زیرا در تحقیق آنها رابطه معناداری بین نهادینه سازی اصول اخلاقی و کیفیت زندگی کاری یافت شد.

فرضیه اصلی دوم: در ارتباط با فرضیه اصلی اول که در آن به بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و پیامدهای شغلی کارکنان پرداخته ‌شده، نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشاندهنده تأیید این فرضیه است. ضریب مسیر این رابطه (71/0) و آماره تی برابر با 85/4 می باشد که در سطح خطای 01/0 آماره مورد نظر معنادار است. این نتایج وجود رابطه مستقیم بین این دو متغیر را نشان می دهد و در نتیجه فرضیه پژوهشی اول مورد تأیید قرار میگیرد. یعنی بهبود کیفیت زندگی کاری به طور کلی موجب بهبود پیامدهای شغلی کارکنان می شود. نتیجه به دست آمده از آزمون فرضیه اصلی دوم این پژوهش، با نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته توسط کونمی و همکاران(2010) سازگار می باشد. زیرا در تحقیق آنها رابطه معناداری بین کیفیت زندگی کاری و پیامدهای شغلی کارکنان یافت شد.

فرضیه اصلی سوم: در ارتباط با فرضیه اصلی اول که در آن به بررسی رابطه نهادینه سازی اصول اخلاقی و پیامدهای شغلی کارکنان پرداخته ‌شده، نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشاندهنده تأیید این فرضیه است. ضریب مسیر این رابطه (23/0) و آماره تی برابر با 66/2 می باشد که در سطح خطای 01/0 آماره مورد نظر معنادار است. این نتایج وجود رابطه مستقیم بین این دو متغیر را نشان می دهد و در نتیجه فرضیه پژوهشی اول مورد تأیید قرار میگیرد. نتیجه به دست آمده از آزمون فرضیه اصلی دوم این پژوهش، با نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته توسط کونمی و همکاران(2010) سازگار می باشد. زیرا در تحقیق آنها رابطه معناداری بین نهادینه سازی اصول اخلاقی و پیامدهای شغلی کارکنان یافت شد.

فرضیه فرعی اول: در ارتباط با فرضیه فرعی اول که در آن به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی پرداخته شده، نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان دهنده تأیید این فرضیه است. ضریب مسیر این رابطه (68/0) و آماره تی برابر با 60/7 می باشد که در سطح خطای 01/0 آماره مورد نظر معنادار است. این نتایج وجود رابطه مستقیم بین این دو متغیر را نشان می دهد و در نتیجه فرضیه پژوهشی فرعی اول نیز مورد تأیید قرار میگیرد. نتیجه به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی اول این پژوهش، با نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته توسط کونمی و همکاران(2010) و عثمان و لینگ(2011) و هونگ و همکاران (2010) مطابقت دارد.

فرضیه فرعی دوم: در ارتباط با فرضیه فرعی دوم که در آن به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی پرداخته ‌شده، نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان دهنده تأیید این فرضیه است. ضریب مسیر این رابطه (60/0) و آماره تی برابر با 17/5 می باشد که در سطح خطای 01/0 آماره مورد نظر معنادار است. این نتایج وجود رابطه مستقیم بین این دو متغیر را نشان می دهد و در نتیجه فرضیه پژوهشی مورد تأیید قرار میگیرد. نتیجه به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی دوم این پژوهش، با نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته توسط کونمی و همکاران(2010) و هونگ و همکاران(2010) مطابقت دارد.

فرضیه فرعی سوم: در ارتباط با فرضیه فرعی سوم که در آن به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و روحیه کار تیمی پرداخته ‌شده، نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان دهنده تأیید این فرضیه است. ضریب مسیر این رابطه (66/0) و آماره تی برابر با 33/6 می باشد که در سطح خطای 01/0 آماره مورد نظر معنادار است. این نتایج وجود رابطه مستقیم بین این دو متغیر را نشان می دهد و در نتیجه فرضیه پژوهشی مورد تأیید قرار میگیرد. نتیجه به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی سوم این پژوهش، با نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته توسط کونمی و همکاران(2010) مطابقت دارد.

فرضیه فرعی چهارم: در ارتباط با فرضیه فرعی چهارم که در آن به بررسی رابطه بین نهادینه سازی اصول اخلاقی و رضایت شغلی پرداخته ‌شده، نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان دهنده رد شدن این فرضیه است. ضریب مسیر این رابطه (05/0) و آماره تی برابر با 54/0 می باشد که در سطح خطای 05/0 آماره مورد نظر خارج از بازه 1. 96 و 1. 96- می باشد و بنابراین معنادار نمی باشد. در واقع میان این دو متغیر رابطه معناداری وجود ندارد. نتیجه به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی چهارم این پژوهش، با نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته توسط کونمی و همکاران(2010) مطابقت ندارد. زیرا آنها در تحقیق خود رابطه مثبتی را بین نهادینه سازی اصول اخلاقی و رضایت شغلی به دست آوردند. دلیل این عدم تطابق می تواند از اجرای نادرست و ناکافی برنامه های اخلاق مدار در سازمان، عدم ایجاد انگیزه برای رعایت اصول اخلاقی در سازمان مثلا انتخا

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید